Områden

VERA är en samarbetspart till landsting, kommuner och privata vårdgivare.

VERAs digitala hälsoplattform i primärvård

VERA:s system möjliggör för primärvården att svara för behovet grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering genom en säker diagnostik på distans. VERA skapar möjlighet för anhöriga eller annan vårdpersonal att närvara i det virtuella mötet mellan patient och läkare.  

 

Läkarbesök med VERAs digitala hälsoplattform.

 

 

  

Specialistsjukvård

Föreställ dig att kunna koppla in en specialist när du behöver det.  Med hjälp av Vera kan du enkelt ansluta en specialist för samråd, second-opinion eller helt enkelt för att tala med patienten direkt.  Veras system möjliggör komplexa medicinska bedömningar och ökar effektiviteten i arbetet för specialisten samtidigt som patienten inte behöver resa till en specialistklinik för bedömning.

 

skohalsovard

 

  

Skolhälsovård

Elevhälsan ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevens kroppsliga och själsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor och hälsofrämjande livsstil. Det sker bland annat genom samtal och utbildning om kost, sömn, fysisk aktivitet, missbruk, sex och relationer. Elevhälsan följer också upp orsaker till skolfrånvaro och erbjuder stödsamtal. Med hjälp av VERA skapas utökade resurser och närvaro av t.ex. läkare i skolhälsovården, och tillsammans med en vårdcentral kan man förflytta enkel primärvård till skolorna, för att på så sett förebygga och åtgärda eventuella problem både på individ och gruppnivå.

 

Vård i glesbygd

En av samhällets utmaningar är att säkra upp vård i glesbygd. Ett behov som omfattar alla slags sjukdomar, olycksfall, symptom och tecken på ohälsa i en befolkning. Det kräver bred medicinsk kunskap av professionen med tillämpning i öppenvård, slutenvård och hemsjukvård. Med hjälp av VERA:s telemedicinska lösning kan både kompetens och vårdresurser finnas på plats där de behövs, när de behövs.

 

VERA-digital-hälsoplattform-i-äldrevård

 

 

  

Äldrevård och hemsjukvård

VERA hemsjukvårdsutrustning kan användas på äldreboenden och på hembesök. Ansvarig läkare är via VERA med på hembesöket, kan kontrollera t.ex. sår, lyssna på hjärta och lungor och göra kliniska bedömningar och få underlag för vidare medicinsk handläggning – utan att patienten behöver flyttas.

Hemsjukvårdspersonal får en mer aktiv del i vården och läkaren blir mer effektiv och konsultativ. Patientens trygghet bibehålls eller blir till och med större. Anhöriga kan kopplas upp och vara med vid den digitala läkarundersökningen, vara delaktig och tala med läkaren.  

VERA - för optimal kvalitet i det digitala vårdmötet

Framtidens digitala hälsoplattform