Upprop: Insamlingsstiftelsen Vera Foundation

Insamlingsstiftelsen Vera Foundation har till ändamål att samla in medel för att möjliggöra vård för barnen i områden utan utbyggd, adekvat vårdinfrastuktur, samt genom utnyttjande av digitala lösningar tillgodose vårdbehovet. Genom insamlade medel kan utrustning och kompetens för digital vård införskaffas och erbjudas dessa barn. Utrustning och kompetens för digital vård kan också, via stiftelsens försorg tillställas områden med akut förhöjt behov av tillgång till vård. Vidare kan medel anslås för möjliggörande av en meningsfull, aktiv rekreation för barn som av medicinska skäl inte har möjlighet att tillgodogöra sig en konventionell aktiv semester.

Målsättningen med stiftelsens verksamhet är att fler barn ska få tillgång till god, adekvat primärvård via digitala uppkopplingsmöjligheter till vårdgivare, i områden där vårdmöjligheter på denna kvalitetsnivå annars ej vore möjliga. Vidare målsättningar är också att tillförsäkra fler barn med medicinska hinder möjligheter till meningsfull rekreation, samt att kunna bistå med möjligheter till digital uppkoppling av sjukvårdspersonal i områden med akut förhöjt vårdbehov, vid t.ex. krig eller naturkatastrofer.

Insamlingsstiftelsen ligger under länsstyrelsens tillsyn.

Undertecknade stiftare beslutar härmed att bilda stiftelsen ”Insamlingsstiftelsen Vera Foundation ” att såsom självständig stiftelse främja följande ändamål:

Stiftelsetyp
Insamlingsstiftelse

Stiftare
Lars-Göran Kjellin

Stiftelsens namn
Insamlingsstiftelsen namn är ”Insamlingsstiftelsen Vera Foundation ”, kallad Vera Foundation .

Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är, enligt förordnande, att verka för ökad tillgång till adekvat vård för barn i områden med undermålig vårdinfrastruktur, för att barn med medicinska behov ska kunna få möjlighet till en aktiv semester, samt för att områden med akut förhöjt vårdbehov ska kunna få tillgång till erforderligt läkarstöd.
Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom ett upprop som tillkännages på www.verahealth.se.

Stockholm 2019-10-01
Lars-Göran Kjellin
Stiftare